tirsdag 11. november 2014

Kunnskapsorganisering i digitale medium, første forelesning på studiet.

Kunnskapsorganisering i digitale medium var vår aller første forelesning på studiet Skolebibliotekets rolle i elevenes læringsarbeid. Det var en interessant forelesning der vi fikk se utviklingen av måten vi organiserer kunnskap på gjennom historien. Her er mine notater fra forelesningen, notert i google docs sammen med Åsne, Rigmor og Siv Marit.

Arne Olav Nygard understreket hvor viktig tekst og tekstforståelse er i dag. Det er ikke lenge siden lese- og skrivesvake kunne ta praktiske yrkesveier og klare seg godt. I dag er det ingen yrker som ikke stiller store krav til tekstkompetanse.

Historisk har nye måter å organisere kunnskap på alltid blitt sett på som en utfordring. Hvordan skulle elevene oppnå ekte forståelse når de bare kunne lese seg til fakta? Det var en problemstilling allerede i antikken. I dag er det en ny flytting, der vi ikke engang trenger å lære fakta utenat, oversikten blir viktigere enn detaljekunnskap. Skolens vurderings og eksamensformer tester hva elevene husker, ikke deres evne til å finne, forstå og ta i bruk kunnskap.

Nygard beskriver en skolehverdag der elevene får lov til å melde seg ut av undervisningen og gjemme seg bak pc-skjermene. Dette går greit for de flinkeste elevene, de klarer å svitsje mellom underholdning og læring. De svake elevene klarer ikke de raske byttene, forsvinner inn i sin egen verden og melder seg ut. Elevene sier at de ikke er villige til å ta ansvaret for å holde fokus selv, og ber om at læreren tar ansvaret for dem.


Media preview
Skriftkulturen har endret seg. Nå er det deltakelse og samarbeid som gjelder. Læreplanen har tatt dette opp i seg blant annet i de grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter). Lesing er grunnlaget, det er en forutsetning for de andre grunnleggende ferdighetene. 

Nye tekstsjangere utfordrer den tradisjonelle norsklærerrollen og lærerplanenes sjangerbegrep. Det er nye kreativ skriving i bloggverdenen, med dialektinnslag, sjargong og engelsk, ufullstendige setninger og referanser til annen populærkultur innen spill, musikk og sosiale medier. Men tas dette på alvor i skolen? Bruker vi det?

Samarbeids og delingskulturen på nett gjør også at kildebruk i eget tekstarbeid på skolen virker vanskelig. For er det juks å basere seg på andres tanker? Populækultur og musikk baserer seg i stor grad på remix, for eksempel. Mange mangler kompetanse på kildebruk og kan beskyldes for plagiat uten selv å ha en bevissthet om at de har plagiert.

Elever bruker google/wikipedia før læreboka når de gjør lekser. Sier at de er selvlærte på nett og informasjonsøking. Dette bør skolen og skolebibliotekarer ta mer ansvar for å lære dem.

Displaying 20141106_122614.jpgOECD snakker om New Millenium Learners. Verden er foranderlig - det er den nye normen på alle nivå. Dagens skoleelever er digital natives, de er født inn i den digitale verden. Vi som husker 00:00 fra de gamle VHS-spillerene er digital immigrants, innflyttere i den digitale verden. Og det er vi som skal lære de digitalt innfødte hvordan de navigerer i den digitale verden. Da må vi stille oss selv spørsmål som hva er kunnskap? Det du klarer å lære deg utenat til eksamen? Det du klarer å “bunkre opp og elge ut av deg”? Kunnskapen som ligger inne i hammeren og måten den brukes på i praksis?

Skolen har definisjonsmakt, vi “eier” rettighetene til hva som skal kalles lesing og skriving, vi er forvalterne av tekstkulturen. Det er bestemte forestillinger om hva elevarbeid bør være. Det bør være originalt, individuelt, autonomt, stabilt, kanonisk. Dette (voldsomme) idealet er basert på Gutenberg og kalles for Gutenberg parentesen. Tradisjonelt har kunnskap vært direkte overførbart fra lærer til elev. Men den nye tekskulturen er ikke sånn. Den ligner tekstkulturen før Gutenberg og den trykte bokkulturen, nå handler det om samplin, remix, lån, tilpassing, omforming, rekontekstualisering og kollektivt arbeid.
Displaying 20141106_121943.jpg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar